World Wide Note > เวียดนาม(Vietnam) > บิ่นห์ถ่วน(Bình Thuận)
ทะเลทรายขาว
Đồi Cát Trắng (White Sand Dunes)
เที่ยว บิ่นห์ถ่วน มุยเน่ มุยเน้ Binh Thuan Mui Ne ทะเลทรายขาว White Sand Dunes
ลำธารนางฟ้า
Suối Tiên (Fairy Stream)
เที่ยว บิ่นห์ถ่วน มุยเน่ มุยเน้ Binh Thuan Mui Ne ลำธารนางฟ้า Fairy Stream

ทะเลทรายแดง
Đồi Cát Hồng (Red Sand Dunes)
เที่ยว บิ่นห์ถ่วน มุยเน่ มุยเน้ Binh Thuan Mui Ne ทะเลทรายแดง Red Sand Dunes
ประภาคารเกก่า
Hải đăng Kê Gà (Ke Ga Lighthouse)
เที่ยว บิ่นห์ถ่วน มุยเน่ มุยเน้ Binh Thuan Mui Ne ประภาคารเกก่า Ke Ga Lighthouse

เมืองฟานเที้ยต
Phan Thiết
เที่ยว บิ่นห์ถ่วน มุยเน่ มุยเน้ Binh Thuan Mui Ne ฟานเที้ยต Phan Thiet
หมู่บ้านชาวประมงหมุยเน้
Làng chài Mũi Né
(Muine Fishing Village)

เที่ยว บิ่นห์ถ่วน มุยเน่ มุยเน้ Binh Thuan Mui Ne หมู่บ้านชาวประมงหมุยเน้  Mui Ne Fishing Village
สวนสนุกซ้วยกั๊ด
Khu vui chơi giải trí Suối Cát
(Suoi Cat Amusement Park)

เที่ยว บิ่นห์ถ่วน มุยเน่ มุยเน้ Binh Thuan Mui Ne สวนสนุกซ้วยกั๊ด Suoi Cat Amusement Park

ภูเขาต่ากู๋
Núi Tà Cú (Ta Cu Mountain)
เที่ยว บิ่นห์ถ่วน มุยเน่ มุยเน้ Binh Thuan Mui Ne ภูเขาต่ากู๋ Ta Cu Mountain
ปราสาทจาม โปซานุ
Tháp Chăm Po Sah Inư (Po Sah Inu Cham Towers)
เที่ยว บิ่นห์ถ่วน มุยเน่ มุยเน้ Binh Thuan Mui Ne ปราสาทจาม โปซานุ Po Sah Inu Cham Towers

วัดฟ้าบโห่ย
Chùa Pháp Hội (Phap Hoi Pagoda)
เที่ยว บิ่นห์ถ่วน มุยเน่ มุยเน้ Binh Thuan Mui Ne วัดฟ้าบโห่ย Chua Phap Hoi
หาดกามบิ่นห์
Bãi biển Cam Bình (Coco Beach)
เที่ยว บิ่นห์ถ่วน มุยเน่ มุยเน้ Binh Thuan Mui Ne หาดกามบิ่นห์ Coco Beach