symbolhead
World Wide Note
> มาเลเซีย
 
มาเลเซีย
   
000000

 

 

 

 

     
 

มาเลเซีย

     มาเลเซีย เป็นประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยที่สามารถเดินทางไปมาระหว่างประเทศได้สะดวก ทำให้ชาวมาเลเซียเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่ง ในขณะเดียวกันคนไทยก็นิยมเดินทางไปยังมาเลเซียด้วยเช่นกัน เนื่องจากมาเลเซียมีความแตกต่างจากประเทศไทยค่อนข้างมาก มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า การคมนาคมสะดวก อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย มีค่าครองชีพที่ไม่ต่างจากประเทศไทยมากนัก

ภูมิประเทศ

     มาเลเซีย มีพื้นที่ 2 ส่วน คือ มาเลเซียตะวันตกซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ที่ปลายคาบสมุทรมลายู และ มาเลเซียตะวันออกซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว รวมเนื้อที่ทั้งหมด 330,803 ตารางกิโลเมตร มาเลเซียตะวันตกมีพรมแดนทิศเหนือติดต่อกับประเทศไทย ทิศใต้มีช่องแคบยะโฮร์กั้นระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้และทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันที่ช่องแคบมะละกา

สังคม

     มาเลเซีย มีประชากรประมาณ 30 ล้านคน ส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาเลย์ เชื้อสายรองลงมาคือ จีนและอินเดีย ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ รองลงมาคือศาสนาพุทธนิกายมหายาน มีบางส่วนนับถือ ศาสนาฮินดู คริสต์ และศาสนาอื่นๆ

การปกครอง

     มาเลเซีย เป็นประเทศสหพันธรัฐ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 รัฐ โดยมี 3 ดินแดนสหพันธ์ที่ปกครองโดยรัฐบาลโดยตรง ได้แก่ กัวลาลัมเปอร์ และ ปุตราจายา ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐเซอลาโงร์ และ ลาบวน ซึ่งอยู่ในรัฐซาบะฮ์ การปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีสมเด็จพระรามาธิบดีเป็นประมุข ซึ่งเลือกจากเจ้าครองรัฐต่างๆ ผลัดเปลี่ยนกันทุก 5 ปี

เทศกาลและวันหยุดประจำปี

     วันหยุดนักขัตฤกษ์ของมาเลเซียแบ่งเป็น วันหยุดประจำชาติ ที่กำหนดเหมือนกันทุกรัฐ และ วันหยุดประจำรัฐ ที่กำหนดแตกต่างเฉพาะแต่ละรัฐ วันหยุดประจำชาติของมาเลเซีย ได้แก่
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
1 กุมภาพันธ์ วันประกาศอิสรภาพ
1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
31 สิงหาคม วันชาติ

     นอกจากนี้ยังมีวันสำคัญทางศาสนาซึ่งเป็นวันหยุดประจำชาติ ได้แก่ วันประสูติศาสดามูฮัมหมัด วันอวาลมูฮาร์ราม เทศกาลฮารีรายอ เทศกาลวันปีใหม่มุสลิม

ข้อมูลทั่วไป

สกุลเงิน ริงกิต อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 ริงกิต เท่ากับ 10 บาท

รหัสโทรศัพท์ประเทศมาเลเซีย คือ 60

เวลา เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

 

 
     

 

 

 

     
 
ติดต่อ :  admin@worldwidenote.com