symbolhead
World Wide Note
> มาเลเซีย > เซอลาโงร์
 
เซอลาโงร์
   
000000

 

 

 

 

     
 

เซอลาโงร์

     เซอลาโงร์ เป็นรัฐที่ล้อมรอบเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ จึงมีความเจริญสูงที่สุดในบรรดารัฐต่างๆของมาเลเซีย มีเมือง ชาห์ อลาม เมืองหลวงของรัฐ และเป็นที่พำนักของสุลต่านผู้ครองนครด้วย แม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐนั้นจะได้รับการพัฒนาอย่างมาก แต่ทว่าพื้นที่ของเซอลาโงร์ ยังคงเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวมากมาย เซอลาโงร์เป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ จึงถือได้ว่าเซอลาโงร์เป็นประตูสู่มาเลเซีย มีท่าเรือคลาง ซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่และสำคัญที่สุด

 

 
     

 

 

 

     
 
ติดต่อ :  admin@worldwidenote.com