World Wide Note > จีน(中国,China)

ฮ่องกง
香港 (Hong Kong)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง ฮ่องกง Hong Kong
มาเก๊า
澳門 (Macau)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง มาเก๊า Macau

ซัวเถา
汕头 (Shantou)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง ซัวเถา Shantou
แต้จิ๋ว (เฉาโจว)
潮州 (Chaozhou)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง ฉาโจว Chaozhou

เซินเจิ้น
深圳 (Shenzhen)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง เซินเจิ้น Shenzhen
ซัวบ้วย (ช่านเหว่ย)
汕尾 (Shanwei)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง ซัวบ้วย ซ่านเหว่ย Shanwei

หนานหนิง
南宁 (Nanning)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง หนานหนิง Nanning
กุ้ยหลิน
桂林 (Guilin)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง กุ้ยหลิน Guilin

หลิ่วโจว
柳州 (Liuzhou)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง หลิ่วโจว Liuzhou